info - cv - atelier
millennium-wandeling andré boone

wandeling bij Ameide
- voorstel voor een horizontaal landschappelijk beeld voor het polderlandschap rond Ameide
- notities bij het jaar 2000 -

Afhankelijk van de landschappelijke verhoudingen kan de maatvoering groter of kleiner uitvallen. Het hier op schaal gepresenteerde beeld is 101 meter lang en 60 meter breed. De lijn van de vorm is 9 meter breed. Deze lijn wordt verkregen door het ploegen. Hierdoor onstaat er een contrast tussen het gras en de aarde. De binnenvorm blijft onaangetast.

Ik ga uit van een binnen- en een buitenwereld in de vorm van een sleutelgat.
De oorsprong van deze vorm is in de cultuurhistorie terug te vinden. Sleutelgatvormige graven stammen uit de Late Bronstijd (900 v. Chr.) en zijn in Nederland opgegraven. Het zijn velden van een cultische betekenis. Het binnengebied werd als heilig beschouwd en werd afgescheiden van de profane wereld. Binnen de omheining woonde een hogere macht en leiden de doden een eigen bestaan. In het verleden heeft men vaak de kerken op grafvelden gebouwd omdat de inheemse cultus daar geconcentreerd was. De graven waren omsloten door een rondweg, de wandeling. Deze rondweg werd gebruikt bij het houden van ommegangen, meestal in moeilijke tijden. Dit is een algemeen verbreid verschijnsel dat tot het rituele oerpatroon van de mens behoort. Het grondpatroon is de dode in te wijden in het dodenrijk. Het houden van ommegangen gaf de overledene de verzekering dat hij veilig over de gevaarlijke zone wordt geleid die ligt tussen sterven en begraven. Wie niet ritueel was begraven verkeerde in een soort niemandsland. Hij was niet gestorven maar was wel van zijn leven beroofd.


Onze voorouders hadden rituelen om de gestorvenen te begeleiden naar hun laatste rustplaats.
De vorm van het sleutelgat - die de dodenakker omlijnde - markeerde de omgang van leven naar dood, van bovenwereld naar onderwereld. Diezelfde omgang wordt tegenwoordig onder invloed van medische techniek steeds diffuser. Tegenwoordig kan een vrouw die klinisch 6 weken dood is met behulp van een keizersnede een kind baren. Patienten in het ziekenhuis liggen op de intensive care aan apparaten die allerlei functies van het lichaam overnemen. Zonder kunstmatige beademing zou een mens in die conditie sterven. Er zijn zelfs mensen die zich na hun dood laten invriezen. De gedachte is dat de techniek zulke vormen aanneemt dat zij uit de dood zullen herrijzen. Het is alsof zij de techniek beschouwen als symbool van hoop en herrijzenis.


Waar in het verleden bij ernstige ziektes de dood zich snel aandiende, blijven wij nu in leven. Hoever gaat de kennis over het menselijke lichaam voordat we ons zelf de vraag gaan stellen: wanneer en hoe wil ik sterven? De vragen worden in eerste instantie niet meer gesteld aan de voorouders of aan god. Als tijdsmarkering zijn het de vragen die gericht zijn aan het technische vernuft van de wetenschapper. Een kritische blik wordt ingeruild voor een soort blindelings vertrouwen in tijden van ernstige ziektes. De rondgang wordt nu gedeeld met medische apparaten die mede bepalen of wij worden opgenomen in de binnenwereld of buitenwereld.

Met het markeren van een cultuurhistorisch graf in het polderlandschap geef ik vorm aan deze mogelijkheden. Een rondgang langs de 'wandeling' betekent een rondgang tussen leven en dood. En met de juiste sleutel kan men zich toegang verschaffen tot het binnengebied.

De wandeling zal ons doen beseffen dat de houding tot het behoud van het leven ingrijpend is veranderd.
Het grote verschil tussen onze voorouders en nu is dat de rituelen niet meer in die hoedanigheid bestaan. Zij zijn ingewisseld in moeilijk te doorgronden processen.

Is de techniek voor het jaar 2000 een tijdsmarkering?
Er wordt druk geexperimenteerd in het opsluiten van mensen met behulp van electronica. Verdachten worden met behulp van een DNA-onderzoek aangewezen als dader. Veel mensen leven als een cyborg, kunstknieen en heupen, batterijen voor het hart, liggend aan een beademhalingsmachine. Wij vervoeren ons met een auto, vliegtuig, boot of eenvoudig met de fiets. Het schrijven gebeurt met een tekstverwerker. Wetenschappers experimenteren met het kweken van organen. Sommige bewoners van deze wereld laten zich na hun dood invriezen (bv Disney). Zij gaan ervan uit dat de techniek zulke vormen aan zal nemen dat zij uit de dood zullen herijzen. De techniek als symbool voor het kruis; hoop en herijzenis.


Het is een grensoverschrijdende gedachte te denken in een bredere context dan de eigen natie. Met behulp van communicatiemiddelen zijn mensen instaat om wereldwijd elkaar op een simpele manier te informeren. Nomadenstammen trekken door het land met een gsm in hun achterzak. Kennis en besef dat de wereld alleen in stand gehouden kan worden door met elkaar in gesprek te blijven en oplossingen te zoeken is een belangrijk proces. Zonder historische bewustzijn zou dit niet mogelijk zijn.

Maar zijn de vragen over techniek en ons leven er minder door geworden? Is het leven nu eenvoudiger dan 1000 jaar geleden? Ik denk het niet. Waar 1000 jaar geleden bij ernstige ziektes, en het diepe vertrouwens in Gods barmhartigheid, de dood zich snel openbaarde, blijven wij in leven. Wanneer komt de vraag ?wanneer wil je sterven?. Ga je in dit leven uit van een kwantitatieve verlenging of een kwalitatieve verbetering van het leven? Vragen die wij dankzij de techniek in onze schoot krijgen geworpen. Het zijn existentiele vragen waarbij de sleutel tot het antwoord op deze vragen alleen maar meer vragen oproept.

Is het tijd om antwoorden te vinden voor al onze vragen? De vorm die ik in het polderlandschap voor ogen heb is een sleutelgat. Door grasplaggen eruit te halen onstaat er in het groen een soort bruine aarde fundament. Door voor deze vorm te kiezen creer ik een binnen- en buiten wereld. In de Late Bronstijd ontstond door deze vorm een van de profane wereld afgescheiden heilig gebied. Binnen deze wereld woonde een hogere macht voerden de doden hun eigen bestaan. Hetzij tijdelijk, blijvend of wel zij sliepen in het rijk van de dood tot de dag der opstanding.
Behalve deze werelden is er tegelijkertijd een onderwereld en bovenwereld.

Het concept gaat uit van de gedachte dat het jaar 2000 een tijdsmarkering is. 1000 jaar geleden was de gedachte dat het einde der tijden was aan gebroken. De wereld zou op een apocalyptische wijze ten ondergaan. Het religieuze besef van het jaar 1000 heeft andere vormen aangenomen. Hetgeen ons bedreigt is de techniek. Computerbestanden zouden het kunnen begeven. Mensen slaan liters water op want de toevoer van het drinkwater zou het wel eens kunnen stagneren. Artsen blijven tussen oud en nieuw in het ziekenhuis want de patienten verbonden aan apparaten die bestuurd worden door een computersysteem kunnen in de problemen geraken. De angst die er bestaat voor de verouderde computersystemen die het atoomarsinaal in de voormalige Sovjet Unie besturen hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Er is dus iets verandert in 1000 jaar. Het is niet de wraak van God maar de techniek.

bron:
Honderd eeuwen Nederland, vol. II No. 5-6, 1959 blz 240 t/m 243 opgravingen in Wessinghuizen, uitgave Rijksdienst voor het oudkundig bodemonderzoek

top